Opodatkownie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Jeżeli w ramach ugody sądowej strony procesu dotyczącego odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa rozwiązania umowy o pracę, zmienią sposób rozwiązania umowy o pracę na rozwiązanie w drodze porozumienia stron to odszkodowanie ustalone w tejże ugodzie nie będzie objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: uPIT), „wolne od podatku dochodowego są: (…) otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr