Opodatkownie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Jeżeli w ramach ugody sądowej strony procesu dotyczącego odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa rozwiązania umowy o pracę, zmienią sposób rozwiązania umowy o pracę na rozwiązanie w drodze porozumienia stron to odszkodowanie ustalone w tejże ugodzie nie będzie objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: uPIT), „wolne od podatku dochodowego są: (…) otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)”.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b uPIT „wolne od podatku dochodowego są: (…) inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

W opisanej na wstępie sprawie ww. przepisy nie mają zastosowania, po pierwsze, gdyż należność ustalona zawartą ugodą sądową nie wynika „wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw”, które nie przewidują odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę w drodze porozumienia stron.

Po drugie, nie znajdzie również zastosowania do wypłaconej kwoty przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b uPIT, gdyż gdyby pracownik dalej pracował to otrzymywałby wynagrodzenie, a ta okoliczność jednoznacznie przesądza o niemożliwości zastosowania wskazanej regulacji.

Podsumowując, wypłacona na rzecz byłego pracownika kwota ustalona w ugodzie sądowej, na okoliczność zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę na rozwiązanie w drodze porozumienia stron, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych (por. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2012r., znak: IPTPB1/415-557/12-4/MAP).

Wynikająca z ugody kwota świadczenia winna być zakwalifikowana do przychodu ze stosunku pracy, bowiem wypłata tegoż świadczenia miała swe źródło w uprzednio łączącym pracownika z pracodawcą stosunkiem pracy. Gdyby tego stosunku nie było – pracownik nie miałaby podstaw występować z roszczeniem przeciwko pracodawcy o zasądzenie odszkodowania za nieuzasadnione i niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Tym samym wypłacone świadczenie na podstawie ugody sądowej zawartej z byłym pracodawcą stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. (por. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 2012r., znak: IPTPB1/415-557/12-4/MAP).