Natychmiastowa zmiana stanowiska przy wypowiedzeniu zmieniającym

Pracodawca na wypadek złożenia wypowiedzenia zmieniającego stanowisko pracownika, nie musi czekać aż do końca okresu wypowiedzenia, aby możliwe było przeniesienie pracownika na nowe stanowisko. „Pracodawca, który stawia pracownikowi zatrudnionemu na kierowniczym stanowisku pracy potwierdzone zarzuty nieefektywności świadczenia (wykonywania) pracy kierowniczej może skorzystać z uprawnienia z art. 42 § 4 k.p. do powierzenia mu jako innej odpowiedniej pracy – wykonywania zatrudnienia na zaproponowanym w wypowiedzeniu zmieniającym stanowisku pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Jest to usprawiedliwione zwłaszcza wtedy, gdy pracodawca od razu zmierza do usprawnienia i oczekuje osiągania lepszych efektów pracy kierowniczej przez innego pracownika, któremu powierzył takie stanowisko, choćby podjęte działania nie usuwały wszelkich nieprawidłowości lub braku spodziewanych efektów zatrudniania pracowników na stanowiskach kierowniczych.” (wyrok SN z dnia 11 stycznia 2011r., I PK 157/10).  

Opodatkownie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

Jeżeli w ramach ugody sądowej strony procesu dotyczącego odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa rozwiązania umowy o pracę, zmienią sposób rozwiązania umowy o pracę na rozwiązanie w drodze porozumienia stron to odszkodowanie ustalone w tejże ugodzie nie będzie objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: uPIT), „wolne od podatku dochodowego są: (…) otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr